تاثیر عجیب خاک زغال تهران بر رشد گیاه گوجه فرنگی!

اثرات مفید مواد آلی خاک زغال تهران غیرمستقیم است و در بلندمدت با بهبود خواص کلی خاک منعکس می شود.

علاوه بر این، ضایعات زغال سنگ با محتوای کربنات بالا دارای اثر آهکی قوی در بهبود خاک اسیدی است.

بهبود موثر خاک قلیایی نیز با استفاده از ضایعات زغال سنگ با محتوای سولفات بالا گزارش شد.

محتوای کلسیم و آل در خاک پس از تیمار CT به تنهایی افزایش یافت، در حالی که تیمار ترکیبی CT و قارچ‌های میکوریزی سرعت جوانه‌زنی، طول ساقه، تعداد ریشه، طول ریشه و محتوای N و P را در ریشه و اندام هوایی بهبود بخشید.

با این حال، حضور احتمالی مقدار بیش از حد عناصر کمیاب در پسماندهای زغال سنگ می‌تواند منجر به آلودگی خاک، آب، گیاهان و غذا شود و بر انسان‌ها و حیوانات تأثیر بگذارد.

خاک

محتوای فلزات سنگین در محصولات زراعی با محتوای فلزات سنگین در خاک ارتباط دارد.

تیمار گیج زغال سنگ با افزایش زمان کاربرد منجر به افزایش محتوای فلزات سنگین در خاک شد.

تحقیقات بیشتر هنوز در مورد اثر بهبودی CT و آلودگی احتمالی فلزات سنگین به خاک کشاورزی مورد نیاز است.

در این مطالعه، ما کاربرد بالقوه ضایعات CT را به عنوان یک تهویه خاک برای کشاورزی پایدار ارزیابی کردیم و محتوای فلزات سنگین را در گیاهان گوجه فرنگی دریافت‌کننده تیمارهای مختلف CT مقایسه کردیم.

ما فرض کردیم که تیمار CT با نرخ کاربرد کم می تواند رشد محصول گوجه فرنگی را بدون آلودگی فلزات سنگین در گیاهان بهبود بخشد.

در مرحله اول، مشخصات فیزیکی و شیمیایی بر روی باطله های زغال سنگ جمع آوری شده از دو سایت معدن در کوئینزلند و نیو ساوت ولز، استرالیا انجام شد.

خواص اندازه گیری شده شامل توزیع اندازه ذرات، pH، هدایت الکتریکی (EC) و ترکیب شیمیایی است.

سپس اثر CT بر رشد گیاه با اعمال CT روی بوته های گوجه فرنگی در مقایسه با شاهد در گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت.

اندازه گیری رشد گیاه و فتوسنتز روی بوته های گوجه فرنگی انجام شد.

امکان استفاده از CT به عنوان منبع کربن و مواد مغذی برای بهبود حاصلخیزی خاک مورد ارزیابی قرار گرفت.