مرد فقیری که با هنر خاتم کاری روی چوب توانست ثروتمند شود!

خاتم یکی از فنون ایرانی کهن خاتم سازی است.

خاتم کاری روی چوب که در آن اشکال هنری با تزئین سطح اشیاء چوبی با قطعات ظریف چوب، استخوان و فلز با نقوش هندسی پیچیده با برش دقیق ساخته می‌شوند.

خاتم کاری یا خاتم بندی به هنر خاتم سازی اطلاق می شود.

خاتم به معنای «تلفیق» است. این کاردستی شامل تولید الگوی پوسته پوسته (به طور کلی ستاره شکل، با چوب های نازک چوب (آبنوس، ساج، زیزیفوس، پرتقال، گل رز)، برنج (برای قطعات طلایی)، استخوان شتر (قطعات سفید) است.

خاتم

عاج، طلا یا می توان از نقره برای اشیاء مجموعه نیز استفاده کرد.

چوب ها به صورت تیرهای مثلثی مونتاژ می شوند، به ترتیب دقیق مونتاژ و چسبانده می شوند تا یک استوانه ایجاد شود که مقطع آن ستاره ای شش شاخه است که در یک شش ضلعی قرار دارد.

این استوانه ها کوتاه تر و فشرده می شوند و بین دو صفحه چوبی خشک می شود.

خاتم یکی از فنون ایرانی کهن خاتم سازی است.

این یک نسخه از خیاطی است که در آن اشکال هنری با سطح اشیاء چوبی با قطعات ظریف چوب، استخوان و فلز با نقوش هندسی پیچیده با برش ساخته می‌شوند.

خاتمکاری یکی از هنرهای خیمه‌کاری ایرانی است که در آن سطح اشیاء چوبی یا فلزی را با قطعات چوب، استخوان و برش فلز به اشکال و طرح‌های مختلف تزیین می‌کنند.

مواد مورد استفاده در این کاردستی می تواند طلا، نقره، برنج، آلومینیوم و سیم تابیده باشد.

انواع منبت و کیفیت آنها با اندازه و طرح های هندسی شناخته می شوند. قطعات کوچکتر باعث ارزش بالاتر اثر هنری می شود.

این کاردستی از تولید نقوش پوسته‌سازی (به طور کلی ستاره‌ای شکل)، با چوب‌های نازک چوب (آبنوس، ساج، زیزیفوس، پرتقال، گل رز)، برنج (برای قطعات طلایی)، و استخوان‌های شتر (قطعات سفید) تشکیل شده است.

از عاج، طلا یا نقره نیز می توان برای اشیاء مجموعه استفاده کرد.

این میله‌ها در تیرهای مثلثی مونتاژ می‌شوند، به ترتیبی دقیق مونتاژ و چسبانده می‌شوند تا یک نقش هندسی مانند یک ستاره شش شاخه که در یک شش ضلعی قرار دارد ایجاد کنند.